วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดบทที่6
ข้อ1.การจัดการเชิงกลยุทธ์หมายถึงอะไร และมีขั้นตอนที่สำคัญอะไรบ้าง
-คือ เครื่องมือของนักบริหารในการบริหารงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น  มี 5 ขั้นตอน
1.การกำหนดทิศทาง
2.การวิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม
3.การกำหนดกลยุทธ์
4.การดำเนินกลยุทธ์
5.การประเมิณผลและควบคุมกลยุทธ์

ข้อ2. เทคนิค six sigma คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรในการนำมาใช้ ในการออกแบบและพัฒนาระบบไอซีทีสำหรับองค์กร
-  คือกระบวนการผลิตที่ยอมให้มีของเสียในระบบได้เพียง3.4ชิ้นต่อการผลิตสินค้าประโยชน์ในการลดความผิดพลาด ลดความสูญเปล่าและลดการแก้ไขตัวชิ้นงาน

ข้อ3.โมเดลห่วงโซ่คุรค่าของพอร์เตอร์มีองค์ประกอบที่สำคัญคืออะไรจงอธิบาย
- 1.กิจกรรมหลัก คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกระจายสินค้าหรือบริการการส่งมอบและการบริการหลังการขายโดยตรง
2.กิจกรรมสนับสนุน คือกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมหลัก

ข้อ4.แผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนกลยุทธ์ระบบไอซีทีมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- เหมือนกันเพราะ กลยุทธ์ระบบไอซีทีจะเป็นเครื่องชี้ทิศทางแผนการพัฒนาระบบไอซีทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ข้อ5.กลยุทธ์ระบบไอซีทีระหว่างประเทศมีประเด็นที่พิจารณาอะไรบ้างจงอธิบาย
- มี3ประเด็น
1.การวางแผนกลยุทธ์ระดับโลก
2.การจัดโครงสร้างทางธุรกิจ
3.การจัดโครงสร้างระบบการบริหารงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น